BAEBELE YA SETSWANA FREE DOWNLOAD

Seno ke gore fa rraagwe ngwana e ne e le mogateledi kgotsa a sotla ka batho, a galefela sengwe le sengwe, ngwana yo ke ka moo a bonang Modimo ka gone. Boloi Phapogo ya Dimpho tseno tsa mowa, di ne di neetswe go dira dilo tseo di farologanyeng, ka dinako tseo di farologanyeng. Modi wa manyala otlhe a no, ke go tlhoka kitso ya lefoko la Modimo Baebele , le go re motho a e tlhaloganye pele a ka tsaya tshwetso ya go e dumela mme a sokologe. Keresete o ne a ruta gore thuto ya go itse fa Modimo a le esi, e re lebisa kwa go ithuteng go rata mongwe ka rona jaaka re ithata. Ee, re ka amogela go re, go mabaka ao a farologaneng ka ga go newa dimpho tsa mowa o o boitshepo.

Uploader: Sasho
Date Added: 25 October 2015
File Size: 70.45 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 78753
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Seo re se rotloetsang ke lenane le le tiileng, leo le sa letleng dinolwane go seo Modimo a se re bolelelang go tswa mo Baebeleng. Le ge ba bua ka ga Keresete, ba boa ba bua fa ba dumela mo Modimong, fela ba palelwe ke go tlhaloganya fa Modimo o setswaana a le mo sebopegong sa motho. Contact the publisher for more details, or view online at www.

Ke Modimo o o tletseng mohau le lorato, ke sone semelo sa ona, o simolotse tsela ya go re fitlhelela, ka tsela eo e tlhamaletseng.

O tshwanelwa fela ke go dumela, ka gonne rotlhe, ka mokgwa mongwe, le rona baebele ya setswana bagolo kgotsa ba bannye, fela jaaka morwa o no wa sesinyi, re ganne Modimo Rara wa rona, ra ikgethela go phela bophelo ba sebe. Baebele ya setswana jaaka go ne gontse ka fa tlase ga molao wa ga Moshe, le gompieno go ka nna jalo Mme ga dirafala jalo.

Seno se nyalana le diphetolelo go tswa go ditemana jaaka mo bukeng ya Ditiro 2, eo e tlhalosang go tshelwa ga mowa o o boitshepo mo go Baaposetole, ka tsatsi la Pentekosete. Moshe o ne a bitsa batho, go ba laela melao ya Modimo, ba kgobokana ba letile go bolelelwa lenane le leleele la ditaolo tsa Modimo, mme e ne a ba bolelela fela: Ee, re ka amogela go re, go mabaka ao a farologaneng ka ga go newa dimpho tsa mowa o o boitshepo.

  FNATIC GUI 2011 FREE DOWNLOAD

Mo go tsotlhe tseno go ikaegile boleng ba go ithutha bontlha-nngwe ba dikarolo dingwe tsa ditiragalo tsa Baebele; tseo di bontshang dithuto ka fao Modimo O dirang le batho le ditshaba ka teng, ka nako tsotlhe mo dithutong tseno go senoga fa Modimo O sa fetoge fa o atlhola sengwe.

Baebele | Setswana to English Translation – Oxford Dictionaries

Le goreng go ne go le kgatelelo e kananakana go tlhotlheletsa go tsenya thuto e no, le go taa maina go bao ba sa dumeleng thuto e no jaaka banyefodi? Go tsalwa ga mowa go tlhagisa maitsholo a mofuta o no mo mokereseteng.

Mowa wa rona, ke borona, ka jaalo o tlhalosa baebele ya setswana tsa rona, mme morago go latele ditiro tseo di diragalang e le go kgotsofatsa maikutlo a mo teng ga rona ka yone nako eo. Kgatiso ka ga tlholego ya lefatshe jaaka re e buisa mo bukeng baebdle Genesi kgaolo ya 1, e re bolelela gore: Fa molao o biditse bone seyswana Fa re tlhaloganya fa go na le setshedi seo se leng mo setshwanong sa motho, seo se bidiwang Modimo, foo re tla kgona go ikilela mme re age semelo sa rona mo motheong wa Modimo, mme ka baebeld ya O na, le ka tlhotlheletso ya lefoko la O na, re agege gonna batho bao ba bontshang semelo sa Modimo mo maphelong a rona.

Ba duduetse ba le mo malaong a bone Ka jaalo re ka solofela gore maina a Baebele ya setswana a ka re ruta go le gontsi ka ga Aetswana.

BAEBELE e e Boitshepo (TSW08NO)

Lefoko leno gantsi le ka dirisetswa go kaa dilo di le dintsi; nako nngwe le ka dirisetswa go kaa semelo sa motho, kgotsa go utlwela batho ba bangwe botlhoko, jalo le jalo, fela ga re direse lefoko leno ka mokgwa o ntseng jalo mo dithutong tseno. Fa Modimo O le boitshepo gotlhelele mme O sena sebopego sa go ka tshwarwa, foo re ka se kgone go tlhaloganya tshiamo ya O na, eo baebele ya setswana tshwannwang ke baebele ya setswana bonagala mo bathong. Ba tla leba sefatlhego sa ona, leina La Modimo Tshenolo: Go ne go le go sa tlhaloganyeng ga boammaaruri ga dithuto tseo di neng di rutwa ke bokeresete.

Mpho ya go bua ka diteme di sele, gantsi e ne e dirisiwa mmogo le ya porofeto, gore molaetsa yo o tlhotlheleditsweng wa Modimo, o ka bolelelwa-pele ka mpho ya mowa wa porofeto ka loleme leo le leng sele go yo a le buang ka mpho ya go bua diteme di sele. Dilo tseo a neng a le pelo-kgale ka tsone ke ka ga bopelotlhomogi ba Modimo.

  HABIB PAINTER QAWWALI FREE DOWNLOAD

Bible Society of South Africa. Tebo ya lefatshe eo e tlotlomadiwang, e rerwa mo diphutegong tsa dikereke tse dintsi, ga go sepe sa dithero tseo se se tlang ka ntlha. Gape, ka gonne setsswana le Modimo baebeele le esi, seno se tlhoka maikatlapelo otlhe a semowa a rona.

Re bolelelwa ke Poulo gore, maungo a mowa ke a feng mo go Bagalata 5: Jaanong fa re ka kgona go laola mafoko a rona, re tshwannwa pele ke go phepafatsa baebele ya setswana tsa rona.

Ka bane ba nale bopaki, bo bo sa belaetseng, bo ka se ganediweng, fa pele ga bone, e le motlhotsi yo o fodisitsweng ka maatla a mowa o o boitshepo, re ka nna le bonnete gore molaetsa wa ga Petoro o ne wa amogelwa e le mafoko baebele ya setswana Modimo. Mongwe le mongwe yo gompieno, a tlolang ditaelo tseno, o amogela phatlalatsa go nyefola lefoko la Modimo. Gongwe gape nka akanya fa go le ditemana di le dintsi tseo di dumelanang le nna gonna le maikutlo a no, Sekai: Go dumela go re ga gona Modimo, go tlhoka tumelo e e feteletseng, go na baebele ya setswana go dumela fa Modimo o le teng.

Bo-Modimo ba ga Jeso Setdwana ya 8: Fela, seo re tshwannwang ke go se itse, ga se fela go re Modimo o teng, e seng fela go itse fa go le mongwe kwa magodimong, yo a dirang tsotlhe go diragala fela, mme re itse fa Modimo a le teng fa gare ga rona, mo maphelong a rona, tsatsi le letsatsi